zielinskiart.pl

REGULAMIN

Zapoznaj się z Regulaminem omawiającym prawo do korzystania z platform należących do ZIELINSKI ART. Omawia on też kwestie prawne.

ZIELINSKI ART ma swoją siedzibę pod adresem Wrocławski Park Biznesu, Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław. 

Platforma www.zielinskiart.pl oraz www.sklep.zielinskiart.pl są własnością redagowaną przez ZIELINSKI ART.

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z witryn internetowych ZIELINSKI ART (dalej zwanych „Platformami”). W niniejszym Regulaminie używamy terminu ZIELINSKI ART (i „my”, „nas” oraz „nasz”) w odniesieniu do siedziby głównej ZIELINSKI ART pod powyższym adresem oraz jej firm zależnych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed korzystaniem z Platformy. Korzystając z Platformy, wyrażasz zgodę i akceptację niniejszego REGULAMINU. Jeśli nie na to nie zgadzasz, nie spełniasz wymogu do korzystania z Platformy.

Aktualizacje niniejszego Regulaminu

Możemy dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie, dlatego regularnie sprawdzaj jego aktualizacje. Najnowsza wersja niniejszego Regulaminu będzie zawsze dostępna na Platformie. Każda nowa wersja niniejszego Regulaminu będzie obowiązywać i będzie regulować korzystanie z Platformy oraz Twoje stosunki z nami natychmiast po dacie opublikowania. Kontynuując korzystanie z Platformy, zgadzasz się być związany postanowieniami tych aktualizacji i poprawek.

Nasza polityka prywatności

Nasze praktyki dotyczące gromadzenia informacji na Platformach, takie jak rodzaje informacji gromadzonych dotyczących odwiedzających Platformy oraz sposoby wykorzystania tych informacji, są regulowane warunkami naszej polityki prywatności.

Używanie materiałów na Platformach

ZIELINSKI ART stworzył różne Platformy w celu udostępnienia informacji o swojej firmie i produktach do użytku osobistego. Pomimo podejmowania znacznych starań, aby zapewnić, rzeczywisty wygląd publikowanych prac ZIELINSKI ART za pomocą zdjęć wyświetlanych na platformach, mogą być widoczne niewielkie różnice, zniekształcenia i/lub różnice w porównaniu z rzeczywistym produktem. Może to być spowodowane na przykład problemami technicznymi, takimi jak ustawienia Twojej przeglądarki, monitora lub komputera. W związku z tym ZIELINSKI ART nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne różnice w obrazach produktów reprezentowanych na Platformach, a produktami na żywo. 

Możesz pobrać projekt na komputer lub wydrukować kopię materiałów udostępnionych Tobie za pośrednictwem Platform, mediów społecznościowych lub poczty email, wyłącznie dla własnego użytku niekomercyjnego, edukacyjnego, prywatnego lub domowego, pod warunkiem że zachowasz nienaruszone i nie zmienisz zastrzeżeń własnościowych, w szczególności zastrzeżeń dotyczących własności intelektualnej, takich jak prawo autorskie i znak towarowy. Jeśli nie zostanie inaczej określone, powinieneś założyć, że wszystko, co widzisz lub czytasz na Platformach (takie jak obrazy, fotografie, w tym osoby przedstawione na fotografiach, ilustracje, ikony, teksty, klipy wideo, muzyka, materiały pisane i inne, tzw. Materiałów ZIELINSKI ART) są chronione przez ustawodawstwo takie jak prawo autorskie, prawo do wzorów i znaków towarowych oraz na podstawie międzynarodowych traktatów i ustaw krajowych na całym świecie.

Akceptacja projektu lub jego zrealizowanie nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich z ZIELINSKI ART na zamawiającego. Wszystkie projekty zrealizowane na zamówienie pozostają własnością ZIELINSKI ART. Odkup praw do projektu jest możliwy wyłącznie na podstawie pisemnej zgody ZIELINSKI ART. Nadużycie jakiegokolwiek z Materiałów ZIELINSKI ART, lub jakiegokolwiek innego treści na platformach, z wyjątkiem jak określono niniejszym, jest surowo zabronione.

Nie jesteś upoważniony do sprzedaży, reprodukcji, dystrybucji, komunikacji, modyfikacji, wyświetlania, publicznego wykonania, raportowania lub w inny sposób przygotowywania prac pochodnych lub wtórnych opartych na lub wykorzystywania jakichkolwiek Materiałów ZIELINSKI ART w żadnym przypadku dla jakichkolwiek publicznych lub komercyjnych celów. Ponadto Materiałów ZIELINSKI ART nie wolno wyświetlać ani komunikować na innej platformie, w sieciowym środowisku komputerowym lub na jakiejkolwiek innej platformie cyfrowej w jakimkolwiek celu. W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych Warunków korzystania, Twoje uprawnienie do korzystania z Materiałów ZIELINSKI ART automatycznie wygaśnie, a wszelkie wykonane kopie Materiałów ZIELINSKI ART należy natychmiast zniszczyć. Każde nieautoryzowane wykorzystanie Materiałów ZIELINSKI ART może naruszać prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa prywatności i prawa innych osób, a także przepisy dotyczące komunikacji.

Jeśli przesyłasz, wprowadzasz, udostępniasz lub przekazujesz materiały, wideo, zdjęcia, grafiki, dane, informacje, teksty, oprogramowanie, śpiewy, dźwięki, muzykę, wydarzenia lub inne materiały lub informacje na Platformy, w szczególności na jakiejkolwiek interaktywnej platformie (takie jak, bez ograniczeń, blog, serwis społecznościowy, forum, tablica ogłoszeń, grupa, czat, sklep internetowy) oraz wypowiadasz się publicznie na temat ZIELINSKI ART, przekazujesz ZIELINSKI ART, jego spółkom zależnym i powiązanym, partnerom handlowym, pracownikom, agentom i licencjodawcom nieodwołalne, nieograniczone, wieczyste, nieodpłatne, przenoszalne, całkowite prawa do korzystania, reprodukcji, modyfikowania, publikowania, tłumaczenia, dystrybucji, adaptacji, przekształcania, oparte na nich prac pochodnych i publicznego wykonywania i publicznego wyświetlania takich materiałów w dowolnym medium i na całym świecie. Oświadczasz, że masz wszelkie wymagane prawa do przekazania tych uprawnień.

Twoja komunikacja

Ta sekcja dotyczy komunikacji wysyłanej do ZIELINSKI ART. Nie dotyczy ona przekazywania danych osobowych do ZIELINSKI ART w związku z zapytaniami klientów, korzystaniem z usług lub zakupem produktów telefonicznie lub za pośrednictwem platformy. Ostatnie jest regulowane zgodnie z zasadami określonymi w [zasady].

Jakiekolwiek komunikaty lub materiały, które przesyłasz do ZIELINSKI ART za pośrednictwem platform lub mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym, lecz nie ograniczając się do, jakichkolwiek danych, pytań lub odpowiedzi, komentarzy, sugestii lub podobnych, będą traktowane jako niepoufne i nieprywatne przez ZIELINSKI ART. Wysyłając komunikaty do ZIELINSKI ART, automatycznie udzielasz ZIELINSKI ART na całym świecie, bezpłatną, nieograniczoną czasowo, nieodwołalną, niewyłączną licencję na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie takich komunikatów samodzielnie lub jako części innych dzieł w dowolnej formie, mediach lub technologii, czy to znanych obecnie czy opracowanych w przyszłości, oraz do udzielania sublicencji takich praw każdemu. Cokolwiek przesyłasz może być wykorzystywane przez ZIELINSKI ART i jego powiązane firmy w dowolnym celu, w tym, lecz nie ograniczając się do, reprodukcji, ujawniania, przesyłania, publikacji, nadawania i umieszczania w Internecie, lub opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów z użyciem takich informacji.

Ponadto, ZIELINSKI ART to nowy dom szlachetnej biżuterii, zobowiązany do najwyższej formy kreatywności inspirowanej światową kulturą i sztuką. Wybuch kolorów, płynne kształty i doskonała wiedza fachowa ożywiają współczesne wizje artysty. W tym celu posiada własne źródła kreatywności, które inspirują i doskonalą kreacje ZIELINSKI ART. W rezultacie ZIELINSKI ART nie może zgodzić się na lub zaakceptować otrzymywania propozycji współpracy. Faktycznie, możliwe jest, że ZIELINSKI ART już pracuje nad podobnymi pomysłami i/lub kreacjami. W związku z tym, informujemy, że ZIELINSKI ART nie jest zainteresowany otrzymywaniem pomysłów ani innych propozycji dotyczących kreacji, które możesz chcieć przesłać.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ta sekcja dotyczy platform, a nie produktów, które mogą być sprzedawane online lub telefonicznie przez jedno z naszych lokalnych lub regionalnych rynków.

ZIELINSKI ART stara się zapewnić, że udostępnione informacje są dokładne i kompleksowe. Niemniej jednak, ZIELINSKI ART nie gwarantuje, że Materiał ZIELINSKI ART jest doskonały, wolny od błędów lub niezawodny, ani że korzystanie z Materiału ZIELINSKI ART nie naruszy praw osób trzecich.

ZIELINSKI ART nie gwarantuje, że aspekty funkcjonalne i/lub techniczne platform lub Materiału ZIELINSKI ART będą wolne od błędów, ani że platformy, Materiał ZIELINSKI ART lub serwery umożliwiające ich dostępność są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Jeśli korzystanie z platform lub Materiału ZIELINSKI ART wymaga serwisowania lub wymiany mienia, materiału, sprzętu, danych lub innych elementów, ZIELINSKI ART nie ponosi odpowiedzialności za te koszty. ZIELINSKI ART i jego dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących Materiału ZIELINSKI ART, oprogramowania, tekstu, pobieranych plików, grafik i linków, ani wyników uzyskanych przez korzystanie z platform.

Informacje o znakach towarowych

Wszystkie znaki towarowe, logotypy i znaki usług (łącznie "Znaki towarowe"), które pojawiają się na platformach, są zarejestrowanymi lub w inny sposób chronionymi znakami towarowymi ZIELINSKI ART lub są licencjonowane do użytku przez ZIELINSKI ART przez strony trzecie. Nic zawartego na platformach nie powinno być interpretowane jako udzielenie, w sposób domniemany lub inny, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego bez uprzedniej pisemnej zgody ZIELINSKI ART. Nadużycie jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na platformach, lub jakiegokolwiek innego treści na platformach, z wyjątkiem jak określono niniejszym, jest surowo zabronione.

Ogłoszenie o prawach autorskich

Cała zawartość (w tym Materiały ZIELINSKI ART) na platformach jest chroniona prawami autorskimi, lub licencjonowana do użytku przez ZIELINSKI ART. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosimy o odniesienie się do sekcji powyżej dotyczącej Użycia Materiałów na Platformach.

Linki i linkowanie

Platformy mogą zawierać linki do innych platform obsługiwanych przez strony trzecie niepowiązane z ZIELINSKI ART. Umieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron osób trzecich nie oznacza poparcia przez ZIELINSKI ART tych stron. ZIELINSKI ART nie przejrzało całej zawartości zawartej na połączonych stronach i nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność żadnych stron spoza witryn ani innych stron powiązanych z jakąkolwiek z platform. Jeśli zdecydujesz się otworzyć dowolny link do stron spoza witryn lub stron osób trzecich, robisz to na własne ryzyko.

ZIELINSKI ART nie autoryzuje łączenia z którąkolwiek ze swoich platform z platformy osób trzecich bez jej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Postanowienia ogólne

Jeśli nie określono inaczej, informacje i materiały prezentowane na Platformach są prezentowane wyłącznie w celu promowania produktów i usług ZIELINSKI ART oraz w określonych przypadkach prezentowania produktów na sprzedaż za pośrednictwem różnych środków. ZIELINSKI ART nie stwierdza, że Materiał ZIELINSKI ART jest odpowiedni lub dostępny do użytku w każdym kraju świata. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich lokalnych przepisów prawnych, pamiętając, że dostęp do Materiału ZIELINSKI ART może być nielegalny dla pewnych osób lub w pewnych krajach. 

Niniejszy Regulamin stanowi całą umowę między Tobą a nami w zakresie korzystania z Platformy i zastępują i wygaszają wszelkie wcześniejsze umowy, projekty umów, ustalenia, zobowiązania lub inne umowy poboczne o jakimkolwiek charakterze zawarte przez strony, czy to ustne, czy pisemne, w odniesieniu do tego przedmiotu.

Zrzeczenie się przez ZIELINSKI ART naruszenia jakiegokolwiek postanowienia tego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego lub kolejnego naruszenia.

Stosowne prawo i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i jest interpretowany zgodnie z nim. Każdy spór, kontrowersja lub roszczenie wynikające z lub w związku z Regulaminem, w tym dotyczący ważności, nieważności, naruszenia lub rozwiązania tego Regulaminu, będzie rozpatrywany zgodnie z tym Regulaminem. Tam, gdzie prawo polskie różni się od obowiązujących przepisów konsumenckich w Twoim kraju, zapewnimy Ci podobną ochronę.


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tego Regulaminu lub ogólnie, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem. Możesz również skorzystać z tego adresu, jeśli chcesz poprosić o kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

ZIELINSKI ART,

ul. Bierutowska 57-59 51-165 Wrocław,

NIP: 8982079265

tel. +48 793-793-383

e-mail: info@zielinskiart.pl